Algemene Voorwaarden

Edam, 25 maart 2024

Gravelhikes.cc is een initiatief van warger.com

Hieronder staan de voorwaarden die gelden voor een betaald Membership c.q. Abonnement (hierna te noemen “Abonnement”) bij Gravelhikes.cc

Het Abonnement afsluiten

Het Abonnement begint zodra je op de Bestelknop hebt geklikt van het aanmeldformulier op een van onze websites. Na je aanmelding worden de jaarlijkse kosten voor het eerst afgeschreven. Het Abonnement wordt daarna ieder jaar automatisch verlengd.

De eerste 14 dagen kun je kijken of het Abonnement iets voor je is. Bevalt het niet, dan kun je in deze periode je Abonnement per direct stopzetten en krijg je je geld terug. Voorwaarde is wel dat je geen gebruik hebt gemaakt van je Abonnement. Hiervan is in ieder geval sprake indien je toegang hebt tot onze fietsroutes op Ride with GPS (indien dit onderdeel uitmaakt van het betreffende Abonnement) en/of hebt deelgenomen aan een door ons georganiseerde wandeling, fietsrit of andere activiteit.

Een Abonnement is persoonlijk en mag je niet delen met anderen.

Een Abonnement stopzetten

Het Abonnement kun je ieder moment beëindigen via de website. Nadat je Abonnement is stopgezet, ben je automatisch ook afgemeld voor de nieuwsbrief. Het opzeggen van een Abonnement regel je eenvoudig via e-mail of via een van onze websites:

www.gravelhikes.cc/opzeggen

warger.com heeft het recht een Abonnement op te zeggen met een opzegtermijn van een maand. Eventueel teveel betaald Abonnementsgeld wordt in dat geval pro rata terugbetaald.

Betaling Abonnementsgeld

Het Abonnementsgeld wordt voorafgaand aan de nieuwe periode geïncasseerd. In het geval van een mislukte incasso, blijft de klant verplicht om het Abonnementsgeld te betalen. Bij wanbetaling kan de toegang tot onze diensten tijdelijk worden geblokkeerd of kan het Abonnement worden beëindigd.

Als je een automatische afschrijving wil storneren, dan horen wij dat graag eerst van je via de contactpagina op onze websites of via de mail: christiaan@warger.com. Mocht de reden terecht zijn, dan zorgt Gravelrides.cc ervoor dat het geïncasseerde bedrag wordt teruggestort naar de rekening waarvan het is afgeschreven.

Wijziging tarieven

warger.com kan op ieder moment het tarief van een Abonnement aanpassen door dit duidelijk te melden in de nieuwsbrief, met inachtneming van een termijn van tenminste 30 dagen. Indien je niet akkoord wenst te gaan met het nieuwe tarief, dan kun je jouw Abonnement opzeggen per de datum waarop de prijswijziging ingaat. Het betaalde Abonnementsgeld zal dan pro rato worden gerestitueerd.

Toegang tot onze diensten

Een Abonnement kan toegang geven tot onze collectie met fietsroutes bij een externe partij (bijvoorbeeld Ride with GPS), een besloten deel van een van onze websites of tot een ander communicatieplatform waar we gebruik van maken zoals WhatsApp. Er kunnen altijd onderdelen op zo’n platform zijn waar extra voor betaald moet worden. Ook voor het deelnemen aan events kan het zijn dat je een ticket moet kopen. 

Content plaatsen

 We gaan er vanuit dat als je zelf iets deelt op een platform waar we gebruik van maken (bijvoorbeeld WhatsApp) dat dit altijd jouw eigen teksten, foto’s en video’s zijn en dat deze geen inbreuk maken op de auteursrechten en/of rechten van intellectueel eigendom van derden. Dit laatste is uitdrukkelijk niet toegestaan. Abonnees vrijwaren warger.com daarom tegen eventuele aanklachten en eisen tot schadevergoeding van derden indien de betreffende Abonnee content heeft gedeeld die inbreuk maakt op de rechten van derden.

Een Abonnee mag de aangeboden content (op website, in nieuwsbrief en andere communicatiekanalen), waaronder teksten en beeldmateriaal gemaakt door andere Abonnees, niet delen met derden, tenzij daarvoor uitdrukkelijke toestemming is verleend door de persoon die de teksten heeft geschreven of het beeldmateriaal heeft vervaardigd. Het auteursrecht en andere rechten van intellectueel eigendom liggen dus altijd bij de maker.

Het delen van commerciële aanbiedingen op communicatiekanalen van warger.com is niet toegestaan, tenzij daarvoor schriftelijk toestemming is verleend door warger.com.

warger.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en de kwaliteit van de aangeboden content door andere Abonnees. Indien bepaalde content van Abonnees de grenzen van de redelijkheid overschrijdt, dan horen wij dit graag en nemen we maatregelen waar nodig.

warger.com kan ten alle tijden ongewenste content verwijderen van haar websites of communicatiekanalen en -platformen en besluiten tot het stopzetten van het Abonnement van de betreffende Abonnee, zonder tot enige verantwoording hiervoor verschuldigd te zijn.

Routes delen

Abonnees kunnen routes delen met elkaar, bijvoorbeeld via WhatsApp. Deze routes worden niet gecheckt door warger.com voordat ze gepubliceerd worden. We gaan ervanuit dat als je routes deelt, de paden toegankelijk zijn voor fietsers toen je de route reed en er geen stukken inzitten die onnodig gevaar opleveren voor anderen.

Fiets je routes van derden, waaronder die van Gravelrides.cc, hou er dan rekening mee dat paden afgesloten kunnen worden voor fietsers door terreineigenaren en natuurbeheerders. Je bent dus altijd zelf verantwoordelijk als je ergens fietst. Mocht je een pad tegenkomen waar niet (meer) gefietst mag worden, geef dit dan door aan degene van wie je de route hebt. Zo houden we samen routes up-to-date.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom, waaronder uitdrukkelijk begrepen maar niet beperkt tot de auteursrechten op de content, teksten en beeldmateriaal die door warger.com aan de Abonnee ter beschikking gesteld worden, berusten uitsluitend bij warger.com, dan wel haar licentiegevers en/of toeleveranciers. Ieder gebruik van deze content, in ruime zin, is uitsluitend toegestaan met voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van warger.com.

Aansprakelijkheid

warger.com is niet aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Abonnees  of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van onze diensten, routes en andere producten, behalve voor zover de schade met opzet of door roekeloosheid van warger.com is veroorzaakt.

Onze content en communicatie kan links en verwijzingen naar websites van derden bevatten. Over deze websites van derden en de inhoud daarvan heeft Gravelrides.cc geen zeggenschap en controle. Gravelrides.cc aanvaardt daarom geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van websites van derden.

Beschikbaarheid websites

warger.com spant zich in om de platformen waar ze gebruik van maakt continu ter beschikking te stellen aan Abonnees maar garandeert niet dat een platform te allen tijde ook beschikbaar is. Mocht een platform tijdelijk niet beschikbaar zijn, dan is warger.com niet gehouden tot enige terugbetaling van ontvangen Abonnementsgelden aan Abonnees.

Privacy

warger.com respecteert de privacy van Abonnees. warger.com zal de persoonsgegevens van Abonnees verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op onze websites is in te zien. Deze verklaring geldt voor al onze websites, is voor alle websites hetzelfde en is ook op al onze websites in te zien. warger.com verwerkt de persoonsgegevens van Abonnees onder meer om de overeenkomst goed te kunnen uitvoeren en om met toestemming van de Abonnee gerichte aanbiedingen te kunnen doen.

Wijziging Algemene Voorwaarden

Als deze voorwaarden wijzingen, dan ontvangen Abonnees hierover tijdig bericht via de nieuwsbrief. Op zijn vroegst gaan de nieuwe voorwaarden na 14 dagen in. Ben je het niet eens met de wijzigingen, dan kun je altijd je Abonnement stopzetten per de datum dat de wijzigingen ingaan. Het eventueel teveel betaalde Abonnementsgeld wordt pro rato terugbetaald.

 Toepasselijk recht

Op deze Algemene Voorwaarden en op alle overeenkomsten met warger.com die daaruit voortvloeien is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

warger.com
Bult 17, 1135 AJ Edam
KvK 56814380

keyboard_arrow_up